ตระพัง

ภาษาอังกฤษ


n well
คำอธิบาย: ที่ซึ่งลาดลึกลงไปในดินแต่น้อยพอน้ำขังได้
ความหมายเหมือนกับ: แอ่ง , บ่อ , หนอง , ตะพัง , กระพัง , สะพัง
คำที่เกี่ยวข้อง: reservoir , pond
ตัวอย่างประโยค: น้ำในตระพังแห้งขอดไม่เห็นปลาสักตัว