ตระพอง

ภาษาอังกฤษ


n nodes on the two sides of elephant´s head
คำอธิบาย: ส่วนที่นูนเป็นปุ่ม 2 ข้างที่ศีรษะช้าง
ความหมายเหมือนกับ: กระพอง , ตะพอง , กะพอง
ตัวอย่างประโยค: เขาลูบที่ตระพองช้างเบาๆ ด้วยความเอ็นดู