ตรวจราชการ

ภาษาอังกฤษ


v go on a tour of inspection
ความหมายเหมือนกับ: ตรวจงาน
ตัวอย่างประโยค: ท่านรัฐมนตรีไปตรวจราชการที่จังหวัดเชียงใหม่