ตรวจทาน

ภาษาอังกฤษ


v verify
คำอธิบาย: ดูหรือพิจารณาความถูกต้องและความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: check
ตัวอย่างประโยค: ฉันให้ครูฝรั่งตรวจทานให้อีกที เพราะมีหลายแห่งที่ใช้ภาษาอังกฤษ