ตรวจค้น

ภาษาอังกฤษ


v survey
ความหมายเหมือนกับ: ตรวจสอบ
คำที่เกี่ยวข้อง: inspect , explore , ascertain , scrutinize , observe , view
v check
ความหมายเหมือนกับ: ค้น
คำที่เกี่ยวข้อง: look up , find out , ascertain
v detect
ความหมายเหมือนกับ: ตรวจ , ตรวจหา
คำที่เกี่ยวข้อง: search