ตรวจการ

ภาษาอังกฤษ


v go on a tour of inspection
คำอธิบาย: พิจารณาดูความเรียบร้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: inspect
ตัวอย่างประโยค: เจ้านายจะมาตรวจการที่ทำการแห่งนี้เดือนละ 2 ครั้ง