ตรวจ

ภาษาอังกฤษ


v check
คำอธิบาย: พิจารณาดูว่าถูกหรือผิด ดีหรือร้าย
ความหมายเหมือนกับ: ตรวจสอบ , ตรวจทาน
คำที่เกี่ยวข้อง: censor , inspect , examine
ตัวอย่างประโยค: ผู้อำนวยการตรวจบัญชีบริษัทเดือนละ 1 ครั้ง
v survey
ความหมายเหมือนกับ: สำรวจ
คำที่เกี่ยวข้อง: explore
ตัวอย่างประโยค: บริษัทออกตรวจพื้นที่ที่ว่ากันว่ามีแหล่งน้ำมันอยู่
v patrol
คำอธิบาย: พิจารณาดูความเรียบร้อย
ความหมายเหมือนกับ: สอดส่อง , สำรวจ , ตรวจตรา , ตรวจดู
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจออกตรวจท้องที่เกือบทุกวัน
v diagnose
คำอธิบาย: พิจารณาหาสมุฏฐาน
ความหมายเหมือนกับ: ตรวจโรค
ตัวอย่างประโยค: แพทย์สามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยตรวจและวินิจฉัยโรคตลอดจนเก็บเรื่องราวของคนไข้ซึ่งเป็นประโยชน์ในการรักษาพยาบาล