ตรรกศาสตร์

ภาษาอังกฤษ


n logic
คำอธิบาย: ปรัชญาสาขาหนึ่งว่าด้วยการคิดหาเหตุผลว่าจะสมเหตุสมผลหรือไม่
ความหมายเหมือนกับ: ตรรกวิทยา
ตัวอย่างประโยค: การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลแบบใดก็ตามต้องอาศัยการสอบสวนตามหลักตรรกศาสตร์


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top