ตรรกศาสตร์

ภาษาอังกฤษ


n logic
คำอธิบาย: ปรัชญาสาขาหนึ่งว่าด้วยการคิดหาเหตุผลว่าจะสมเหตุสมผลหรือไม่
ความหมายเหมือนกับ: ตรรกวิทยา
ตัวอย่างประโยค: การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลแบบใดก็ตามต้องอาศัยการสอบสวนตามหลักตรรกศาสตร์