ตรม

ภาษาอังกฤษ


v grieve
ความหมายเหมือนกับ: ตรอมตรม , ระทม , เศร้า , ทุกข์ใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: mourn , pine away , regret , be sad , be sorrowful , be disconsolate

คำที่มี "ตรม" ในคำ


ตรมใจ v grieve
คำอธิบาย: ระทมใจอยู่ภายในเรื่อยไป
ความหมายเหมือนกับ: ตรอมใจ , กรอมใจ
ตัวอย่างประโยค: นางตรมใจอยู่ด้วยความห่วงใยสามี จนกินไม่ได้นอนไม่หลับ

ตรมเตรียม v be grieved
ความหมายเหมือนกับ: เกรียมกรม , กรมเกรียม

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต n master of arts

เตรียมตรม v be grieved
คำอธิบาย: ระทมใจจนหม่นไหม้
ความหมายเหมือนกับ: ตรมเตรียม , เกรียมกรม , กรมเกรียม
ตัวอย่างประโยค: ใจของแม่เตรียมตรมถึงลูกยา

ตรมาส n three months
คำอธิบาย: ช่วงระยะเวลา 3 เดือน
ความหมายเหมือนกับ: 3 เดือน
ตัวอย่างประโยค: บริษัทได้ประสบกับการขาดทุนมาตลอด 8 ไตรมาสติดต่อกัน

ฉัตรมงคล n coronation
คำอธิบาย: พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ทำในวันซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษก

เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต n Master of Agriculture
ความหมายเหมือนกับ: กส.ม.

คุรุศาสตรมหาบัณฑิต n Master of Education
ความหมายเหมือนกับ: ค.ม.

เทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต n Master of Agricultural Technology
ความหมายเหมือนกับ: ทษ.ม.

นิติศาสตรมหาบัณฑิต n Master of Laws
ความหมายเหมือนกับ: น.ม.

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต n Master of Arts (Communication Arts)
ความหมายเหมือนกับ: นศ.ม.

พยาบาลศาตรมหาบัณฑิต n Master of Nursing Science
ความหมายเหมือนกับ: พย.ม.

เภสัชศาตรมหาบัณฑิต n Master of Science in Pharmacy
ความหมายเหมือนกับ: ภ.ม.

รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต n Master of Public Administration
ความหมายเหมือนกับ: รป.ม.

รัฐศาตรมหาบัณฑิต n Master of Arts (Political Science)
ความหมายเหมือนกับ: ร.ม.

วิทยาศาตรมหาบัณฑิต n Master of Science
ความหมายเหมือนกับ: วท.ม.

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต n Master of Science
คำอธิบาย: ปริญญาโททางสาขาวิทยาศาสตร์

วิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต n Master of Engineering
ความหมายเหมือนกับ: วศ.ม.

สถาปัตยกรรมศาตรมหาบัณฑิต n Master of Architecture
ความหมายเหมือนกับ: สถ.ม.

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต n Master of Public Health
ความหมายเหมือนกับ: ส.ม.

อักษรศาตรมหาบัณฑิต n Master of Arts
ความหมายเหมือนกับ: อ.ม.

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต n Master of Engineering
ความหมายเหมือนกับ: วศ.ม.

ตรอมตรม v grieve
ความหมายเหมือนกับ: ตรม , ระทม , เศร้า , ทุกข์ใจ

ตรอมตรม v feel bitter
ความหมายเหมือนกับ: ขมขื่น , ระทม , ทุกข์ใจ

ตรอมตรม v feel bitter
ความหมายเหมือนกับ: ขื่นขม , ทุกข์ใจ , ระทมใจ , ชอกช้ำค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top