ตรงไปตรงมา

ภาษาอังกฤษ


adv frankly
ความหมายเหมือนกับ: เปิดเผย
คำที่เกี่ยวข้อง: straightforwardly , openly
คำตรงข้าม: ปิดบัง
ตัวอย่างประโยค: บางครั้งการพูดเรื่องบางเรื่องตรงไปตรงมาก็ไม่ดีนักเพราะอาจจะทำร้ายน้ำใจของผู้ฟัง