ตรงเผง

ภาษาอังกฤษ


adv accurately
คำอธิบาย: อย่างแน่นอน ไม่ผิดพลาด
ความหมายเหมือนกับ: แม่นยำ
คำที่เกี่ยวข้อง: precisely , exactly , correctly
ตัวอย่างประโยค: เขากะเวลาไปรับลูกที่สนามบินได้ตรงเผงเลย