ตรงเกินไป

ภาษาอังกฤษ


adj honest
ความหมายเหมือนกับ: เถรตรง , ซื่อเกินไป
คำที่เกี่ยวข้อง: straightforward , forthright , direct , frank , candid