ตรงต่อเวลา

ภาษาอังกฤษ


adv on time
ความหมายเหมือนกับ: ตรงเวลา , ตามเวลา
คำที่เกี่ยวข้อง: punctually
ตัวอย่างประโยค: รถไฟขบวนนี้มาตรงต่อเวลา คือ 7.30 น.