ตรงกันข้าม

ภาษาอังกฤษ


v be opposite
ความหมายเหมือนกับ: ต่างกัน , ไม่เหมือนกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: be contrary , be adverse , be counter
คำตรงข้าม: ตรงกัน , เหมือนกัน
ตัวอย่างประโยค: การปกครองระบอบประชาธิปไตยกับระบบคอมมิวนิสต์มีนโยบายที่ตรงกันข้ามกัน