ตรงกันข้าม

ภาษาอังกฤษ


v be opposite
ความหมายเหมือนกับ: ต่างกัน , ไม่เหมือนกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: be contrary , be adverse , be counter
คำตรงข้าม: ตรงกัน , เหมือนกัน
ตัวอย่างประโยค: การปกครองระบอบประชาธิปไตยกับระบบคอมมิวนิสต์มีนโยบายที่ตรงกันข้ามกัน

คำที่มี "ตรงกันข้าม" ในคำ


ในทางตรงกันข้าม conj on the contrary
ความหมายเหมือนกับ: ตรงกันข้าม
คำตรงข้าม: ในทางเดียวกัน
ตัวอย่างประโยค: คลินิกแห่งนี้ควรจะมีแพทย์ด้านใดเพิ่มขึ้น หรือไม่ในทางตรงกันข้ามก็อาจจะพิจารณาว่าควรจะลดแพทย์ด้านใดลง

ฝ่ายตรงกันข้าม n antagonist
ความหมายเหมือนกับ: ข้าศึก , ศัตรู , คู่ปรับ , คู่ต่อสู้ , ปรปักษ์ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top