ตรงกัน

ภาษาอังกฤษ


v be straight
ความหมายเหมือนกับ: แนวเดียวกัน , ระดับเดียวกัน , แถวเดียวกัน ,
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนต้องเข้าแถวให้ตรงกัน
v be identical
ความหมายเหมือนกับ: เหมือนกัน , พ้องกัน , สอดคล้องกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: be same
คำตรงข้าม: ต่างกัน
ตัวอย่างประโยค: คนบางคนมีรสนิยมในการแต่งตัวตรงกัน

คำที่มี "ตรงกัน" ในคำ


ตรงกันข้าม v be opposite
ความหมายเหมือนกับ: ต่างกัน , ไม่เหมือนกัน
คำตรงข้าม: ตรงกัน , เหมือนกัน
ตัวอย่างประโยค: การปกครองระบอบประชาธิปไตยกับระบบคอมมิวนิสต์มีนโยบายที่ตรงกันข้ามกัน

ในทางตรงกันข้าม conj on the contrary
ความหมายเหมือนกับ: ตรงกันข้าม
คำตรงข้าม: ในทางเดียวกัน
ตัวอย่างประโยค: คลินิกแห่งนี้ควรจะมีแพทย์ด้านใดเพิ่มขึ้น หรือไม่ในทางตรงกันข้ามก็อาจจะพิจารณาว่าควรจะลดแพทย์ด้านใดลง

ฝ่ายตรงกันข้าม n antagonist
ความหมายเหมือนกับ: ข้าศึก , ศัตรู , คู่ปรับ , คู่ต่อสู้ , ปรปักษ์

ไม่ตรงกัน v disagree
ความหมายเหมือนกับ: ขัดแย้งค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top