ตม.

ภาษาอังกฤษ


n Civil Servant Provident Fund
ความหมายเหมือนกับ: กองตรวจคนเข้าเมือง