ตนเอง

ภาษาอังกฤษ


pron oneself
ความหมายเหมือนกับ: ตัวเอง
คำที่เกี่ยวข้อง: self
ตัวอย่างประโยค: คนเราต้องพึ่งตนเองก่อนที่จะคิดพึ่งคนอื่น