ตน

ภาษาอังกฤษ


clas numerical designation for giants
คำอธิบาย: ลักษณนามใช้เรียกเทวดา ยักษ์ หรือพวกกายสิทธิ์ เป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: แท่ง , ท่อน
ตัวอย่างประโยค: มียักษ์สามตน
n oneself
หน่วยนับ: ตน
ความหมายเหมือนกับ: ตัว , ตนเอง
คำที่เกี่ยวข้อง: self
ตัวอย่างประโยค: คนทั่วไปมักมองเห็นคนรักของตนสวยกว่าคนอื่นๆ