ตงิดๆ

ภาษาอังกฤษ


v slightly
ความหมายเหมือนกับ: เล็กน้อย , ทีละน้อยๆ
ตัวอย่างประโยค: ดิฉันรู้สึกเจ็บเท้าตงิดๆ