ตกไป

ภาษาอังกฤษ


v be rejected
ความหมายเหมือนกับ: ล้มเลิกไป , ระงับไป
คำที่เกี่ยวข้อง: be defeated , be settled
ตัวอย่างประโยค: ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่ายรัฐบาลตกไปเพราะมีคะแนนเสียงยอมรับไม่ถึง 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกรัฐสภาพทั้งหมด