ตกใจ

ภาษาอังกฤษ


v shudder
ความหมายเหมือนกับ: ผวา
คำที่เกี่ยวข้อง: tremble
v alarm
ความหมายเหมือนกับ: ตื่นเต้นตกใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: fright
adv frighteningly
ความหมายเหมือนกับ: หวาด , ผวา
คำที่เกี่ยวข้อง: fearfully , awfully , terribly
adj frightened
ความหมายเหมือนกับ: หวาด , ผวา
คำที่เกี่ยวข้อง: scared , alarmed , afraid , panicky
v alarm
ความหมายเหมือนกับ: หวาด , ผวา
คำที่เกี่ยวข้อง: frighten , scare , startle , fear , dread , terrorize , dismember , terrify
v be frightened
คำที่เกี่ยวข้อง: be scared , be panic-stricken , be startled , be shocked
adj downcast
ความหมายเหมือนกับ: กลัว , ใจเสาะ , ใจแป้ว
คำที่เกี่ยวข้อง: scared , frightened , disheartened , despondent
คำตรงข้าม: ใจกล้า , ใจสู้
v be disheartened
ความหมายเหมือนกับ: กลัว , ใจเสาะ , ใจแป้ว
คำที่เกี่ยวข้อง: be dismayed , be discouraged , be dejected , be dispirited , lose heart
คำตรงข้าม: ใจกล้า , ใจสู้
adv frighteningly
ความหมายเหมือนกับ: เสียขวัญ , ขวัญหาย , ใจหายใจคว่ำ
v be stunned with fear
ความหมายเหมือนกับ: เสียขวัญ , ขวัญหาย , ใจหายใจคว่ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: be startled , be frightened , be dismayed , have one´s heart in one´s mouth
v be badly frightened
ความหมายเหมือนกับ: ใจหายใจคว่ำ , ใจหาย , ขวัญเสีย
คำที่เกี่ยวข้อง: have one´s heart in one´s mouth , be stunned with fear , be breathless with anxiety
v be frightened
ความหมายเหมือนกับ: ขวัญหาย , ขวัญเสีย
คำที่เกี่ยวข้อง: be terrified , scared , startled
v frightened
ความหมายเหมือนกับ: ขวัญบิน , ขวัญหนีดีฝ่อ , ขวัญหาย , ใจหาย
คำที่เกี่ยวข้อง: terrified , scared , startled
v frightened
ความหมายเหมือนกับ: ขวัญหนี , ขวัญหาย , ขวัญบิน , ใจหาย
คำที่เกี่ยวข้อง: terrified , scared , startled
n scared
ความหมายเหมือนกับ: ขวัญหนี , ขวัญหนีดีฝ่อ , ขวัญบิน , ใจหาย
คำที่เกี่ยวข้อง: soul loss , startled , fearful
v fearful
ความหมายเหมือนกับ: ขวัญหาย , ขวัญเสีย , ขวัญบิน
คำที่เกี่ยวข้อง: afraid , nervous , frightened
v overcome by fear
ความหมายเหมือนกับ: ขวัญหนี
คำที่เกี่ยวข้อง: scare , frighten
v be alarmed
ความหมายเหมือนกับ: ตระหนก , ตื่นตระหนก , ตระหนกตกใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be scared , be panic-stricken , be frightened