ตกลง

ภาษาอังกฤษ


v agree
คำอธิบาย: ยอมให้เป็นไปเช่นนั้น
ความหมายเหมือนกับ: ยินยอม , เห็นด้วย , ยอมรับ , ยินยอมพร้อมใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: accord , concur , consent
คำตรงข้าม: ปฏิเสธ
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลยอมตกลงที่จะจ่ายเงินค่าเสียหายให้แก่ชาวบ้านที่มาร้องเรียน