ตกฟาก

ภาษาอังกฤษ


v argue endlessly
คำอธิบาย: โดยปริยายใช้ในลักษณะที่พูดคำเถียงคำไม่หยุดปากว่า เถียงคำไม่ตกฟาก
คำที่เกี่ยวข้อง: argue ceaselessly , keep on arguing
ตัวอย่างประโยค: เขาเถียงคำไม่ตกฟาก
v be born
คำอธิบาย: เรียกเวลาที่เด็กออกพ้นครรภ์มารดาว่า เวลาตกฟาก (โบราณพื้นเรือนโดยมากเป็นฟาก)
ความหมายเหมือนกับ: เกิด , คลอด , กำเนิด
คำที่เกี่ยวข้อง: come into the world , give birth (to)
ตัวอย่างประโยค: แม่บอกว่าเขาตกฟากเวลา 10.10 น.

คำที่มี "ตกฟาก" ในคำ


เถียงคำไม่ตกฟาก v argue incessantly
คำอธิบาย: เถียงไม่หยุด
ความหมายเหมือนกับ: เถียงคอเป็นเอ็น
ตัวอย่างประโยค: เด็กคนนี้เถียงคำไม่ตกฟาก เป็นเด็กที่ไม่น่ารักเลย

เวลาตกฟาก n time of delivery
ความหมายเหมือนกับ: เวลาเกิด
ตัวอย่างประโยค: หมอดูต้องการเวลาตกฟากที่ถูกต้องของเจ้าของดวงที่ให้ทำนายค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top