ตกปลัก

ภาษาอังกฤษ


v be stranded together in the dried place
คำอธิบาย: อาการที่ปลาเป็นต้นมารวมกันอยู่ในบ่อหรือหนองที่น้ำงวด
ความหมายเหมือนกับ: ตกคลัก , จมปลัก , อัดออกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: be confined in small space
ตัวอย่างประโยค: มักจะมีปลาตกปลักเป็นหย่อมในหน้าแล้ง