ตกนรก

ภาษาอังกฤษ


v go to hell
ความหมายเหมือนกับ: ลงนรก
คำที่เกี่ยวข้อง: be in hell
คำตรงข้าม: ขึ้นสวรรค์
ตัวอย่างประโยค: ตามหลักศาสนาพุทธ ถ้าใครทำชั่วผู้นั้นจะต้องตกนรก