ตกทอด

ภาษาอังกฤษ


v be descended
คำอธิบาย: ตกสืบกันมาเป็นทอดๆ, สืบจากผู้หนึ่งไปยังอีกผู้หนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: สืบทอด , สืบกันมา , รับช่วงต่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: be inherited , be handed down , be passed on
ตัวอย่างประโยค: บ้านหลังนี้เป็นมรดกตกทอดมาจากคุณปู่และคุณย่า