ตกค้าง

ภาษาอังกฤษ


v be left over
ความหมายเหมือนกับ: เหลืออยู่ , คงอยู่ , ค้างอยู่ , หลงเหลืออยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: be left behind , remain
คำตรงข้าม: หมดแล้ว
ตัวอย่างประโยค: ยากำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในอาหารสามารถก่อมะเร็งแก่ผู้บริโภคได้