ตกข่าว

ภาษาอังกฤษ


v miss the news
คำอธิบาย: พลาดการรับรู้ข่าวสาร, ไม่ทราบข่าว, โดยปริยายหมายถึงรับรู้ไม่ทันสมัย
คำที่เกี่ยวข้อง: leave out the news
ตัวอย่างประโยค: เพื่อนส่งข่าวให้เขารับรู้เสมอเวลาอยู่ต่างประเทศ ทำให้เขาไม่ตกข่าวจากเมืองไทย