ด้วย

ภาษาอังกฤษ


adv also
คำอธิบาย: คำแสดงกริยารวมหรือเพิ่ม เช่น สวยด้วยดีด้วย, แสดงกริยาร่วมกันหรือในทำนองเดียวกัน เช่น กินด้วย, แสดงความขอร้อง เช่น ช่วยด้วย บอกด้วย.
ความหมายเหมือนกับ: อีกด้วย , เช่นกัน , พร้อมด้วย
คำที่เกี่ยวข้อง: too , as well , either , likewise
ตัวอย่างประโยค: หัวหน้าไปกินข้าวด้วยกับลูกน้องทุกครั้ง
prep with
ความหมายเหมือนกับ: ตาม
ตัวอย่างประโยค: เขาทำทุกอย่างลงไปด้วยอารมณ์ ไม่มีเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น
prep by
คำอธิบาย: คำนำหน้านามเพื่อให้รู้ว่านามนั้นเป็นเครื่องใช้หรือเป็นสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องกระทำ
ความหมายเหมือนกับ: โดย
คำที่เกี่ยวข้อง: with , through
ตัวอย่างประโยค: เขาถูกฟันด้วยมีดเล่มโต
conj because
ความหมายเหมือนกับ: เพราะว่า , เพราะ , ด้วยปรากฏว่า , เหตุ
คำที่เกี่ยวข้อง: since , for , as
ตัวอย่างประโยค: บริษัทได้ถอนตัวจากโครงการด้วยสาเหตุที่ว่าไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายได้

คำที่มี "ด้วย" ในคำ


ด้วยเหตุฉะนี้ conj consequently
ความหมายเหมือนกับ: เพราะเหตุฉะนี้ , เพราะเหตุนี้ , เพราะฉะนี้
ตัวอย่างประโยค: เขาป่วยไปเล็กน้อยด้วยเหตุฉะนี้เขาจึงไม่มา

ด้วยเสน่หา adv affectionately
ความหมายเหมือนกับ: รักใคร่ , ชื่นชอบ
คำตรงข้าม: รังเกียจ , เกลียด
ตัวอย่างประโยค: ท่านยกสมบัติชิ้นนี้ให้เขาด้วยเสน่หา

ด้วยซ้ำ adv as well
ความหมายเหมือนกับ: ด้วย
ตัวอย่างประโยค: น้ำเสียงเธอร้อนรนผิดจากที่เคยดูเหมือนเธอเกือบจะร้องไห้ด้วยซ้ำ

ด้วยประการฉะนี้ conj thus
ความหมายเหมือนกับ: ด้วยเหตุนี้ , ด้วยเหตุฉะนี้
ตัวอย่างประโยค: ชีวิตของชายแก่ส่วนใหญ่ก็คือความฝังใจที่มีต่อทะเล ด้วยประการฉะนี้แกจึงมีความปรารถนาให้ลูกชายสืบทอดความเป็นชาวเลเช่นแก

ด้วยกัน adv together
ความหมายเหมือนกับ: พร้อมกัน
ตัวอย่างประโยค: เราจะไปฮ่องกงด้วยกัน

ด้วยความสมัครใจ adv voluntarily
ความหมายเหมือนกับ: ด้วยความเต็มใจ , โดยสมัครใจ
ตัวอย่างประโยค: การบริจาคเลือดต้องบริจาคด้วยความสมัครใจ

ด้วยใจ adv with love
ความหมายเหมือนกับ: ด้วยความเต็มใจ
ตัวอย่างประโยค: เขาทำงานนี้ด้วยใจ

ด้วยดี adv without trouble
ตัวอย่างประโยค: ถ้าคุณยอมด้วยดี โจรอาจจะไม่ทำร้ายคุณก็ได้

ด้วยมือ adv manually
ตัวอย่างประโยค: รถยนต์ของเล่นคันนี้บังคับด้วยมือ

ด้วยว่า conj because
ความหมายเหมือนกับ: เพราะว่า , เหตุว่า , เพราะ
ตัวอย่างประโยค: เขาต้องทำตัวลักษณะนั้น ด้วยว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษ

ด้วยเหตุที่ conj because of
ความหมายเหมือนกับ: ตามที่ , ดังที่ , เนื่องด้วย , เนื่องจาก
ตัวอย่างประโยค: สิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุที่เด็กเป็นทรัพยากรของมนุษย์ที่สำคัญและมีคุณค่า

ด้วยเหตุนี้ conj so
ความหมายเหมือนกับ: ดังนี้ , ดังนี้ , เพราะเหตุนี้ ,
ตัวอย่างประโยค: หลวงพ่อเป็นพระที่มากด้วยเมตตามีความกรุณาต่อมนุษย์และสัตว์ด้วยเหตุนี้จึงมีคนชอบนำสัตว์นานาชนิดมาถวาย

ด้วยใจจริง adv sincerely
ตัวอย่างประโยค: ด้วยใจจริงแล้วเขาก็ไม่อยากจะไปร่วมงาน แต่ก็จำใจต้องไป

ด้วยประการทั้งปวง adv entirely
ตัวอย่างประโยค: เด็กคนนี้มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง จึงสมควรได้รับรางวัลลูกดีเด่น

ด้วยใจจริง adv sincerely
ตัวอย่างประโยค: ด้วยใจจริงแล้วเขาก็ไม่อยากจะไปร่วมงาน แต่ก็จำใจต้องไป

ด้วยเหตุว่า conj because
ความหมายเหมือนกับ: เพราะ , เพราะว่า , เนื่องด้วย , เนื่องมาจาก , เหตุเพราะ

ด้วยความเต็มใจ adv voluntarily

ด้วยเหตุนั้น conj so
ความหมายเหมือนกับ: ดังนั้น

ด้วยเหตุใด ques why
ความหมายเหมือนกับ: เพราะอะไร , ทำไม , เพราะเหตุใด

ด้วยความเต็มใจ adv voluntarily

ด้วยปรากฏว่า conj because
ความหมายเหมือนกับ: เพราะว่า , เพราะ , เหตุ

ด้วยความเต็มใจ adv voluntarily
ความหมายเหมือนกับ: โดยสมัครใจ

ด้วยความเต็มใจ adv with love

ด้วยวาจา adv in words
ความหมายเหมือนกับ: โดยคำพูด

ด้วยสาเหตุนี้ conj for this reason
ความหมายเหมือนกับ: เพราะเหตุนี้

ขับเคลื่อนด้วย v be powered by
คำอธิบาย: ผลักหรือดันให้ไปด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค: เรือเหาะลำนี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรกล

ประกอบด้วย v feature
ความหมายเหมือนกับ: มี , กอบด้วย , มีอยู่
ตัวอย่างประโยค: ในควันบุหรี่ประกอบด้วยสารนิโคติน แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ และสารพิษอื่นๆ

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกัน n Hand-In-Hand Foundation
คำอธิบาย: องค์กรที่มุ่งส่งเสริม และสนับสนุนในการปลูกฝังให้ประชาชนประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม และทำหน้าที่ประสานความร่วมมือ และสนับสนุนภาครัฐและเอกชนให้เข้ามาร่วมแก้ไข บรรเทาปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม
ความหมายเหมือนกับ: มูลนิธิเติมน้ำใจให้สังคม
ตัวอย่างประโยค: มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันได้ก่อตั้งขึ้น โดยปณิธานของ ดร. ภูษณ ปรีย์มาโนช อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

อีกด้วย adv also
ตัวอย่างประโยค: ต้นไม้เป็นสิ่งที่สร้างความความสดชื่น สร้างอากาศบริสุทธิ์ และที่สำคัญยังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์บางชนิดอีกด้วย

ว่าด้วย v deal with
ความหมายเหมือนกับ: เกี่ยวกับ , กล่าวถึง
ตัวอย่างประโยค: บทความนี้เป็นกรณีศึกษาว่าด้วยแนวความคิด และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนรายละเอียดทางเทคนิคบางประการ

เนื่องด้วย conj because of
คำอธิบาย: เพราะเหตุที่
ความหมายเหมือนกับ: เนื่องจาก , เนื่องแต่ , เพราะ
ตัวอย่างประโยค: ผมจะต้องกล้ำกลืนฝืนใจกินทั้งๆ ที่อิ่มแล้วเนื่องด้วยความเกรงใจกลัวเขา

ไม่เห็นด้วย v disagree
คำอธิบาย: มีความคิดเห็นขัดแย้งเพราะไม่เห็นสมควรตามนั้น
ความหมายเหมือนกับ: ไม่เห็นพ้อง
ตัวอย่างประโยค: อาจารย์ไม่เห็นด้วยต่อแนวคิดในเรื่องการจัดกิจกรรมวันฮาโลวีน

เข้าด้วยกัน adv together
คำอธิบาย: อย่างรวมเข้าไว้ด้วยกัน
ตัวอย่างประโยค: แม่ครัวผสมเครื่องปรุงเข้าด้วยกัน แล้วราดไปบนผักที่จัดไว้

จนด้วยเกล้า v be baffled
ความหมายเหมือนกับ: สุดคิด , คิดไม่ออก , หมดปัญญาคิด , จนปัญญา
ตัวอย่างประโยค: ถ้าเจอข้อสอบหินแบบนี้ เห็นทีจะจนด้วยเกล้าแล้วแน่ๆ

พร้อมด้วย conj together with
ความหมายเหมือนกับ: กับ , พร้อม , พร้อมกับ , พร้อมทั้ง
ตัวอย่างประโยค: ดอนวิโตไปอิตาลีพร้อมด้วยกระเป๋าเอกสารสองใบที่มีเงินสดอัดแน่น 2 ล้านดอลลาร์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม n mammal
หน่วยนับ: ตัว, ประเภท, ชนิด
ความหมายเหมือนกับ: สัตว์กินนม , สัตว์เลือดอุ่น
ตัวอย่างประโยค: นักวิชาการเชื่อกันว่า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเกิดมาไม่นานหลังจากที่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไป

โดยชอบด้วยกฎหมาย adv legally
ความหมายเหมือนกับ: โดยถูกกฎหมาย
ตัวอย่างประโยค: เด็กคนนี้เป็นบุตรบุญธรรมของเขาโดยชอบด้วยกฎหมาย

เต็มไปด้วย v be full of
คำอธิบาย: เกลื่อนไปด้วย, เพียบพร้อมไปด้วย
ตัวอย่างประโยค: โรงงานในอนาคตคงจะเต็มไปด้วยหุ่นยนต์หรือเครื่องมืออุปกรณ์อัตโนมัติ ทำหน้าที่ผลิตชิ้นส่วนสารพัดตามที่มนุษย์ต้องการ

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน n Declaration of Human Rights
คำอธิบาย: การให้คำมั่นสัญญาหรือการแสดงยืนยันถึงสิทธิหรืออำนาจอันชอบธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
ตัวอย่างประโยค: ประเทศต่างๆ ให้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

การแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ n machine translation
ความหมายเหมือนกับ: การแปลภาษาด้วยเครื่อง

ช่วยด้วย int help!

เห็นด้วย v go along with
ความหมายเหมือนกับ: เห็นตาม
คำตรงข้าม: ขัดแย้ง
ตัวอย่างประโยค: ในที่ประชุมเห็นด้วยกับวิธีการแก้ไขปัญหานี้

ชอบด้วยกฎหมาย adj legal
คำอธิบาย: ถูกต้องตามหลักกฎหมาย
คำตรงข้าม: ผิดกฎหมาย
ตัวอย่างประโยค: สิทธิส่วนบุคคลเป็นสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายของคนไทยทุกคน

การประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียง n video conference

โดยมิชอบด้วยกฎหมาย adv unlawfully
ตัวอย่างประโยค: ลำพูน เชียงใหม่ คือสองจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่มีการกว้านซื้อที่ดินอย่างกว้างขวาง ดังนั้นจึงมีพื้นที่ออกโฉนดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ทำด้วยตัวเอง v do single-handed
ความหมายเหมือนกับ: ทำโดยลำพัง

องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน n International Organization for Standardization
ความหมายเหมือนกับ: ไอโซ

กอบด้วย v feature
ความหมายเหมือนกับ: มี , มีอยู่

รวมเข้าด้วยกัน v join
ความหมายเหมือนกับ: ร่วมกัน

ความชอบด้วยเหตุผล n justice
ความหมายเหมือนกับ: ความเที่ยงธรรม , ความชอบธรรม , ความถูกต้อง
คำตรงข้าม: ความอยุติธรรม

พร้อมด้วยกายและใจ adv body and mind
ความหมายเหมือนกับ: ทั้งกายและจิตใจ

เหตุด้วย conj for
ความหมายเหมือนกับ: เพราะด้วย , เพราะ , เพราะว่า , ด้วย , ด้วยว่า , เกี่ยวกับ , เนื่องด้วย , สำหรับ

เพราะด้วย conj for
ความหมายเหมือนกับ: เหตุด้วย , เพราะ , เพราะว่า , ด้วย , ด้วยว่า , เกี่ยวกับ , เนื่องด้วย , สำหรับ

ความเห็นด้วย n agreement
คำตรงข้าม: การปฏิเสธ , การโต้แย้ง , การคัดค้าน , การท้วงติง , การติง

ขอดีด้วย v reconcile
ความหมายเหมือนกับ: ขอคืนดี , งอนง้อ , ง้องอน
คำตรงข้าม: โกรธ , ไม่ใส่ใจ , ไม่สนใจ

ขอดีด้วย v reconcile
ความหมายเหมือนกับ: ง้องอน , ขอคืนดี
คำตรงข้าม: โกรธ

ความชนะด้วยอำนาจ n conquest or victory by might and power

หมดด้วยกัน det whole
ความหมายเหมือนกับ: ทั้งผอง , ทั้งปวง , ทั้งมวล , ทั้งเพ , ทั้งหมด
คำตรงข้าม: บางส่วน

หมดด้วยกัน pron all
ความหมายเหมือนกับ: ทั้งปวง , ทั้งเพ , ทั้งสิ้น , ทั้งหมด
คำตรงข้าม: บางส่วน

หมดด้วยกัน adv entirely
ความหมายเหมือนกับ: ทั้งปวง , ทั้งมวล , ทั้งสิ้น , ทั้งหมด
คำตรงข้าม: บางส่วน

หมดด้วยกัน pron whole
ความหมายเหมือนกับ: ทั้งปวง , ทั้งมวล , ทั้งเพ , ทั้งสิ้น , ทั้งหมด
คำตรงข้าม: บางส่วน

หมดด้วยกัน pron whole
ความหมายเหมือนกับ: ทั้งผอง , ทั้งมวล , ทั้งเพ , ทั้งสิ้น , ทั้งหมด
คำตรงข้าม: บางส่วน

พลอยเข้าด้วย v join in
ความหมายเหมือนกับ: ร่วมด้วย

ร่วมด้วย v join in
ความหมายเหมือนกับ: พลอยเข้าด้วย

พลอยเข้าด้วย v add together
ความหมายเหมือนกับ: ผสม , ปนกัน , รวมกัน , ประสม

ไปด้วยกัน v harmonize
ความหมายเหมือนกับ: เข้ากัน , กลมกลืนกัน

การเห็นด้วย n acceptance
ความหมายเหมือนกับ: การยอมรับ , การยินยอม , การเห็นชอบ , การตกลง

การแปลภาษาด้วยเครื่อง n machine translation

ล้วนแล้วไปด้วย adv naturally
ความหมายเหมือนกับ: ย่อม , เที้ยร

หมดด้วยกัน pron absolutely
ความหมายเหมือนกับ: ทั้งผอง , ทั้งปวง , ทั้งมวล , ทั้งเพ , ทั้งสิ้น
คำตรงข้าม: บางส่วนค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top