ดูแล

ภาษาอังกฤษ


v take care
ความหมายเหมือนกับ: ควบคุม
คำที่เกี่ยวข้อง: watch over , oversee , take charge of , control , guard , protect , supervise
คำตรงข้าม: ปล่อยปละ , ละเลย
v keep vigil over a sick
ความหมายเหมือนกับ: ปรนนิบัติ , พยาบาล
คำที่เกี่ยวข้อง: nurse , look after
v protect
ความหมายเหมือนกับ: รักษา , คุ้มครอง , ป้องกัน , ปกป้อง , อภิบาล
คำที่เกี่ยวข้อง: watch over , guard
v protect
ความหมายเหมือนกับ: ป้องกัน , คุ้มครอง
คำที่เกี่ยวข้อง: guard , take care
v care
ความหมายเหมือนกับ: อินัง , เอาใจใส่ , เหลียวแล , สนใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: pay attention to , be concerned with
v take care of
ความหมายเหมือนกับ: รักษา
คำที่เกี่ยวข้อง: keep , watch over , tend , look after
v minister
ความหมายเหมือนกับ: ปรนนิบัติรับใช้ , ปรนนิบัติ
คำที่เกี่ยวข้อง: look after
v govern
ความหมายเหมือนกับ: คุ้มครอง , บริหาร , ดำเนินงาน
คำที่เกี่ยวข้อง: rule , administer , administrate
v protect
ความหมายเหมือนกับ: ดูแลรักษา , คุ้มครอง , ปกป้อง , คุ้มกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: defend , safeguard , shelter , take care of , shield , preserve , maintain
คำตรงข้าม: ปล่อยปละละเลย , ทิ้งขว้าง
v look after
ความหมายเหมือนกับ: เอาใจใส่ , เลี้ยงดู , ปรนนิบัติวัตถาก , รับใช้
คำที่เกี่ยวข้อง: take care , minister , serve , wait on , tend
v control
ความหมายเหมือนกับ: คุม , ควบคุม
คำที่เกี่ยวข้อง: regulate , oversee , supervise , superintend
v take care of
ความหมายเหมือนกับ: เอาใจใส่
คำที่เกี่ยวข้อง: look after
v look after
ความหมายเหมือนกับ: รักษา , ป้องกัน , พิทักษ์ , ปกปักรักษา , ปกป้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: take care , tend
v patrol
ความหมายเหมือนกับ: ระวังระไว , เฝ้าดู , เฝ้า , ตรวจการ
v examine
ความหมายเหมือนกับ: ควบคุม , วิเคราะห์ , ตรวจ , ตรวจสอบ
คำที่เกี่ยวข้อง: inspect , check
v beware of
ความหมายเหมือนกับ: ระวัง
คำที่เกี่ยวข้อง: be careful , keep [her figure]
v inspect
ความหมายเหมือนกับ: สอดส่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: examine , scrutinize , investigate