ดูแล

ภาษาอังกฤษ


v take care
ความหมายเหมือนกับ: ควบคุม
คำที่เกี่ยวข้อง: watch over , oversee , take charge of , control , guard , protect , supervise
คำตรงข้าม: ปล่อยปละ , ละเลย
v keep vigil over a sick
ความหมายเหมือนกับ: ปรนนิบัติ , พยาบาล
คำที่เกี่ยวข้อง: nurse , look after
v protect
ความหมายเหมือนกับ: รักษา , คุ้มครอง , ป้องกัน , ปกป้อง , อภิบาล
คำที่เกี่ยวข้อง: watch over , guard
v protect
ความหมายเหมือนกับ: ป้องกัน , คุ้มครอง
คำที่เกี่ยวข้อง: guard , take care
v care
ความหมายเหมือนกับ: อินัง , เอาใจใส่ , เหลียวแล , สนใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: pay attention to , be concerned with
v take care of
ความหมายเหมือนกับ: รักษา
คำที่เกี่ยวข้อง: keep , watch over , tend , look after
v minister
ความหมายเหมือนกับ: ปรนนิบัติรับใช้ , ปรนนิบัติ
คำที่เกี่ยวข้อง: look after
v govern
ความหมายเหมือนกับ: คุ้มครอง , บริหาร , ดำเนินงาน
คำที่เกี่ยวข้อง: rule , administer , administrate
v protect
ความหมายเหมือนกับ: ดูแลรักษา , คุ้มครอง , ปกป้อง , คุ้มกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: defend , safeguard , shelter , take care of , shield , preserve , maintain
คำตรงข้าม: ปล่อยปละละเลย , ทิ้งขว้าง
v look after
ความหมายเหมือนกับ: เอาใจใส่ , เลี้ยงดู , ปรนนิบัติวัตถาก , รับใช้
คำที่เกี่ยวข้อง: take care , minister , serve , wait on , tend
v control
ความหมายเหมือนกับ: คุม , ควบคุม
คำที่เกี่ยวข้อง: regulate , oversee , supervise , superintend
v take care of
ความหมายเหมือนกับ: เอาใจใส่
คำที่เกี่ยวข้อง: look after
v look after
ความหมายเหมือนกับ: รักษา , ป้องกัน , พิทักษ์ , ปกปักรักษา , ปกป้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: take care , tend
v patrol
ความหมายเหมือนกับ: ระวังระไว , เฝ้าดู , เฝ้า , ตรวจการ
v examine
ความหมายเหมือนกับ: ควบคุม , วิเคราะห์ , ตรวจ , ตรวจสอบ
คำที่เกี่ยวข้อง: inspect , check
v beware of
ความหมายเหมือนกับ: ระวัง
คำที่เกี่ยวข้อง: be careful , keep [her figure]
v inspect
ความหมายเหมือนกับ: สอดส่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: examine , scrutinize , investigate

คำที่มี "ดูแล" ในคำ


ดูแลเอาใจใส่ v take care of
ความหมายเหมือนกับ: เอาใจใส่ดูแล
ตัวอย่างประโยค: ลูกน้อยใจที่แม่ไม่ดูแลเอาใจใส่

ดูแลรักษา v look after
ความหมายเหมือนกับ: รักษา , ป้องกัน , พิทักษ์ , ดูแล , ปกปักรักษา , ปกป้อง

ดูแลตัว v be alert
ความหมายเหมือนกับ: ระวังเนื้อระวังตัว , รักษาตัว

ดูแลตัว v take care of oneself
ความหมายเหมือนกับ: ระวังตัว

ดูแลงาน v administrate
ความหมายเหมือนกับ: บริหาร , ดำเนินงาน

ดูแลบ้านเมือง v govern
ความหมายเหมือนกับ: ปกครองบ้านเมือง

เฝ้าดูแล v look after
คำอธิบาย: เอาใจใส่อย่างใกล้ชิด
ความหมายเหมือนกับ: เอาใจใส่ , ใส่ใจ
ตัวอย่างประโยค: เธอเฝ้าดูแลอาการป่วยของคุณยายอย่างใกล้ชิด

ดูแล้ง n dry season
หน่วยนับ: ฤดู
ความหมายเหมือนกับ: หน้าแล้ง
ตัวอย่างประโยค: ในฤดูแล้งพืชจะแก่แห้ง สัตว์จะได้รับวิตามินเอไม่เพียงพอ

การควบคุมดูแล n supervision
ตัวอย่างประโยค: การควบคุมดูแลอย่างทั่วถึงของหัวหน้าทำให้พนักงานผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพดี

ความควบคุมดูแล n supervision
ความหมายเหมือนกับ: ความดูแล , ความกำกับดูแล
ตัวอย่างประโยค: คณะวิชาทั้งสองส่วนอยู่ในความควบคุมดูแลของรองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา

ความดูแล n care
ความหมายเหมือนกับ: ความควบคุม , การปกครอง , การควบคุมดูแล
ตัวอย่างประโยค: ผู้ผลิตต่างๆ รวมตัวกันเป็นทรัสและอยู่ภายใต้ความดูแลของทรัสตี

ช่วยดูแล v take care of
ความหมายเหมือนกับ: ดูแล , เอาใจใส่
ตัวอย่างประโยค: เธอช่วยดูแลน้องๆ ในขณะที่คุณพ่อคุณแม่ไปต่างจังหวัด

สอดส่องดูแล v inspect
คำอธิบาย: เอาใจใส่ตรวจตราดูทั่วๆ ไป
ความหมายเหมือนกับ: สอดส่อง , ดูแล
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจทุกท้องที่ช่วยกันสอดส่องดูแลการทำผิดกฎหมายในรูปแบบต่างๆ

เอาใจใส่ดูแล v take care of

ห้องดูแลผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาล n intensive care unit

ผู้ดูแลต้อนรับ n receptionist
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ต้อนรับ , ผู้รับแขก

ผู้ดูแลแทน n deputy

ผู้ดูแล n parent
ความหมายเหมือนกับ: ผู้คุ้มครอง

คนดูแลเด็ก n nurse
ความหมายเหมือนกับ: คนเลี้ยงเด็ก

การดูแล n protection
ความหมายเหมือนกับ: อารักขา , การป้องกัน , การคุ้มครอง

ผู้ดูแล n head of the institute
ความหมายเหมือนกับ: ผู้อำนวยการ

ผู้ดูแลต้อนรับ n receptionist
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ต้อนรับ , ผู้รับแขก

เอาใจใส่ดูแล v satiate
ความหมายเหมือนกับ: บำรุงบำเรอ , เลี้ยงดู , เอาอกเอาใจ

เอาใจใส่ดูแล v nourish
ความหมายเหมือนกับ: บำรุง , เลี้ยงดู , บำเรอ , เอาอกเอาใจ
คำตรงข้าม: ทิ้งขว้าง , ละเลย , ทอดทิ้ง

การดูแลเบื้องต้น n first aid
ความหมายเหมือนกับ: การรักษาเบื้องต้น , การพยาบาลเบื้องต้น

การดูแลรักษา n maintenance
ความหมายเหมือนกับ: การเอาใจใส่ , การป้องกัน , การทำนุบำรุง , การบำรุงรักษา
คำตรงข้าม: การทำลาย

การดูแล n care
ความหมายเหมือนกับ: การเอาใจใส่

การดูแล n supervising
ความหมายเหมือนกับ: การควบคุม , การคุม

ความกำกับดูแล n supervision
ความหมายเหมือนกับ: ความดูแล

พนักงานดูแลความสะอาด n housekeeperค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top