ดูหมิ่น

ภาษาอังกฤษ


adv disparagingly
ความหมายเหมือนกับ: ดูถูก , ดูถูกดูหมิ่น
คำที่เกี่ยวข้อง: insultingly
คำตรงข้าม: ให้กำลังใจ
v disparage
ความหมายเหมือนกับ: ดูถูก , ดูถูกดูหมิ่น
คำที่เกี่ยวข้อง: run someone down
คำตรงข้าม: ให้กำลังใจ
v despise
ความหมายเหมือนกับ: ดูถูก , ดูแคลน , ดูถูกดูแคลน , เหยียดหยาม , สบประมาท , ปรามาส , ดูหมิ่นเหยียดหยาม
คำที่เกี่ยวข้อง: view with contempt , look down on
v insult
ความหมายเหมือนกับ: สบประมาท , ดูถูก , ดูแคลน
คำที่เกี่ยวข้อง: affront , disparage , denigrate
v disparage
ความหมายเหมือนกับ: ลบหลู่ดูหมิ่น
คำที่เกี่ยวข้อง: disdain , show disrespect
v disdain
ความหมายเหมือนกับ: ลบหลู่
คำที่เกี่ยวข้อง: disparage , show disrespect
v insult
ความหมายเหมือนกับ: ดูถูก , ปรามาส , หมิ่นประมาท , ดูแคลน
คำที่เกี่ยวข้อง: humiliate , belittle , disparage , despise , look down upon , slight
v insult
ความหมายเหมือนกับ: ดูถูก
คำที่เกี่ยวข้อง: humiliate , dishonor , disgrace
คำตรงข้าม: ยกย่อง
v libel
ความหมายเหมือนกับ: กล่าวหา , สบประมาท
คำตรงข้าม: ยกย่อง , ชมเชย
v look down upon
ความหมายเหมือนกับ: เย้ยหยัน
คำที่เกี่ยวข้อง: scorn
คำตรงข้าม: ยกย่อง , เชิดชู , ให้เกียรติ
v insult
ความหมายเหมือนกับ: ดูถูก , สบประมาท , ดูแคลน , หยาม
คำที่เกี่ยวข้อง: contempt , defame , slander , condemn , affront
v slight
ความหมายเหมือนกับ: หมิ่น
คำที่เกี่ยวข้อง: belittle , disparage , underrate , disdain , insult , underestimate
v insult
ความหมายเหมือนกับ: ลบหลู่ , ดูถูก
คำที่เกี่ยวข้อง: humiliate , disparage , scorn , disdain , slight
คำตรงข้าม: เชิดชู , ยกย่อง
v underrate
ความหมายเหมือนกับ: ดูถูก , หมิ่นน้ำหน้า , สบประมาท , หยามหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: insult , affront , underestimate
คำตรงข้าม: ยกย่อง
adv mockingly
ความหมายเหมือนกับ: เยาะเย้ย , เย้ย , หยัน , ค่อนว่า
คำที่เกี่ยวข้อง: ridiculously , derisively
v ridicule
ความหมายเหมือนกับ: เยาะเย้ย , เย้ย , หยัน , ค่อนว่า
คำที่เกี่ยวข้อง: mock , jeer , sneer , laugh at , make fun of , chaff , deride

คำที่มี "ดูหมิ่น" ในคำ


ดูหมิ่นดูแคลน v insult
คำอธิบาย: แสดงอาการเป็นเชิงดูหมิ่นหรือเหยียดหยามเขาว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีคุณสมบัติที่ดี
ความหมายเหมือนกับ: ดูถูก
ตัวอย่างประโยค: คนในหมู่บ้านดูหมิ่นดูแคลนครอบครัวที่ขายลูกกินอย่างเขา

ดูหมิ่นเหยียดหยาม v despise
ความหมายเหมือนกับ: ดูถูก , ดูหมิ่น , ดูแคลน , ดูถูกดูแคลน , เหยียดหยาม , สบประมาท , ปรามาส

ดูหมิ่นเหยียดหยาม v insult
ความหมายเหมือนกับ: เหยียดหยาม , เหยียด , ดูถูก

ลบหลู่ดูหมิ่น v disdain
ความหมายเหมือนกับ: ดูหมิ่น , ลบหลู่

ดูถูกดูหมิ่น adv disparagingly
ความหมายเหมือนกับ: ดูถูก , ดูหมิ่น
คำตรงข้าม: ให้กำลังใจ

ดูถูกดูหมิ่น v disparage
ความหมายเหมือนกับ: ดูถูก , ดูหมิ่น
คำตรงข้าม: ให้กำลังใจ

ดูถูกดูหมิ่น v insult
ความหมายเหมือนกับ: ดูถูกดูแคลน , ดูถูก , ดูถูกเหยียดหยาม , เย้ยหยัน

การดูหมิ่น n despising
ความหมายเหมือนกับ: การดูถูก
คำตรงข้าม: การยกย่อง

ดูถูกดูหมิ่น v disdain
ความหมายเหมือนกับ: ดูถูก , เย้ยหยัน , เหยียดหยาม

ดูถูกดูหมิ่น adv disdainfully
ความหมายเหมือนกับ: ดูถูก , เย้ยหยัน , เหยียดหยามค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top