ดีพร้อม

ภาษาอังกฤษ


v be perfect
ความหมายเหมือนกับ: ปราศจากข้อเสีย , สมบูรณ์
คำที่เกี่ยวข้อง: be complete

คำที่มี "ดีพร้อม" ในคำ


มีคุณสมบัติดีพร้อม v qualified
คำอธิบาย: มีลักษณะประจำตัวที่ดีครบทุกประการ
ตัวอย่างประโยค: ผู้จัดการคนใหม่มีคุณสมบัติดีพร้อมที่จะได้รับตำแหน่งนี้ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top