ดำเนินงาน

ภาษาอังกฤษ


v operate
ความหมายเหมือนกับ: กระทำงาน , ปฏิบัติงาน , จัดการ
คำที่เกี่ยวข้อง: carry on , execute , manage , run , administer , perform
ตัวอย่างประโยค: วิศวกรยังคงหาทางดำเนินงานตามแบบที่ออกแบบไว้เดิม