ฐิติ

ภาษาอังกฤษ


n livelihood
ความหมายเหมือนกับ: การเป็นไป , ความมีชีวิตอยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: way of living , existence
n regulation
ความหมายเหมือนกับ: ข้อบังคับ , ข้อบัญญัติ
คำที่เกี่ยวข้อง: rule , law
n stop
ความหมายเหมือนกับ: การหยุดอยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: being immovable , enduring forever
n location
ความหมายเหมือนกับ: ตำแหน่ง , ที่อยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: place
n certainty
ความหมายเหมือนกับ: ความแน่นอน
คำที่เกี่ยวข้อง: steadiness , permanent
n stability
ความหมายเหมือนกับ: ความมั่นคง , ความอดทน
คำที่เกี่ยวข้อง: durability , endurance
n certainty
ความหมายเหมือนกับ: ความแน่นอน
คำที่เกี่ยวข้อง: steadiness , permanent
n location
ความหมายเหมือนกับ: ตำแหน่ง , ที่อยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: place
n regulation
ความหมายเหมือนกับ: ข้อบังคับ , ข้อบัญญัติ , กฎบังคับ
คำที่เกี่ยวข้อง: rule , law
n stability
ความหมายเหมือนกับ: ความมั่นคง , ความอดทน
คำที่เกี่ยวข้อง: durability , endurance
n stop
ความหมายเหมือนกับ: การหยุดอยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: being immovable , enduring forever