ฐานเชิงบาตร

ภาษาอังกฤษ


n lotus flower shaped base
คำอธิบาย: ฐานรูปเชิงบัวหน้ากระดาน
หน่วยนับ: ฐาน
ความหมายเหมือนกับ: ฐานกลีบบัว
ตัวอย่างประโยค: พระพุทธรูปในยุคนี้มักจะตกแต่งด้วยฐานเชิงบาตร