ฐานานุรูป

ภาษาอังกฤษ


adj status
ความหมายเหมือนกับ: สมควรแก่ฐานะ
คำที่เกี่ยวข้อง: capacity , identity
ตัวอย่างประโยค: พระสงฆ์มีความเป็นอยู่ตามฐานานุรูป