ฐานันดร

ภาษาอังกฤษ


n rank of nobility
คำอธิบาย: ลำดับในการกำหนดชั้นบุคคล
ความหมายเหมือนกับ: วรรณะ , ยศ , บรรดาศักดิ์ , ระดับ , ตำแหน่ง , สถานะ
คำที่เกี่ยวข้อง: order of precedence , aristocratic
ตัวอย่างประโยค: พระโอรส พระธิดา และพระนัดดาของเจ้านายเหล่านี้ จะมีฐานันดรต่ำลงมาตามลำดับ