ฐานะ

ภาษาอังกฤษ


n status
คำอธิบาย: ลำดับความเป็นอยู่ในสังคม
ความหมายเหมือนกับ: สถานะ , สถานภาพ , ชั้น , ระดับ , สภาพ , ขั้น , ตำแหน่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: condition , position
ตัวอย่างประโยค: ครอบครัวเขามีฐานะปานกลาง