ฐานออกเสียง

ภาษาอังกฤษ


n place of articulation
ความหมายเหมือนกับ: ตำแหน่งเกิดเสียง
ตัวอย่างประโยค: ฐานออกเสียง ป คือ ริมฝีปากบนล่าง