ฐานความรู้

ภาษาอังกฤษ


n knowledge base
ตัวอย่างประโยค: กระบวนการสร้างฐานความรู้ เป็นกระบวนการที่ใช้เวลาและแรงงานเป็นอันมาก