ฐานข้อมูลร่วม

ภาษาอังกฤษ


n integral database
ตัวอย่างประโยค: โปรแกรม MapInfo มีโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลร่วมอยู่ด้วยมีชื่อว่า Mbase