ฐานกรณ์

ภาษาอังกฤษ


n alveolar ridge
คำอธิบาย: อวัยวะซึ่งเป็นที่ตั้งและอวัยวะที่เคลื่อนที่ภายในช่องปากที่ทำให้เกิดเสียงในการพูด
ตัวอย่างประโยค: ผู้บอกภาษาในอุดมคติคือผู้ที่มีฐานกรณ์ในการออกเสียงครบถ้วน