ฐาน

ภาษาอังกฤษ


n base
หน่วยนับ: ฐาน
ความหมายเหมือนกับ: ที่ตั้ง , ที่รองรับ
คำที่เกี่ยวข้อง: station , platform
ตัวอย่างประโยค: ฐานยิงจรวดของสหรัฐอยู่ที่ฟลอริด้า
conj because of
ตัวอย่างประโยค: นายตำรวจถูกลงโทษ ฐานละเว้นหน้าที่
n position
ความหมายเหมือนกับ: ตำแหน่งหน้าที่
คำที่เกี่ยวข้อง: status
ตัวอย่างประโยค: ในฐานที่เป็นครู คุณต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียน
n standard
ความหมายเหมือนกับ: มาตรฐาน , บรรทัดฐาน
คำที่เกี่ยวข้อง: criterion
ตัวอย่างประโยค: ไม่มีใครบอกได้ว่าอะไรเป็นฐานในการวัดความยุติธรรม