ฎีกา

ภาษาอังกฤษ


n Supreme Court
คำอธิบาย: ชื่อศาลยุติธรรมสูงสุดของประเทศไทย ซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัยชี้ขาดคดีในชั้นฎีกา
ความหมายเหมือนกับ: ศาลฎีกา
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา
n petition to the crown
คำอธิบาย: คำร้องทุกข์ที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายต่อพระมหากษัตริย์
หน่วยนับ: ฉบับ
ความหมายเหมือนกับ: คำร้องขอ , คำร้องทุกข์ , คำขอ
ตัวอย่างประโยค: ในสมัยสุโขทัย ผู้ใดมีทุกข์ร้อน ก็มาสั่นกระดิ่งถวายฎีกาได้
n request for treasury payment
คำอธิบาย: ใบแจ้งการขอเบิกเงินจากคลัง
หน่วยนับ: ฎีกา
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลขาดดุลงบประมาณ ไม่มีปัญญาเบิกจ่ายตามฎีกาตั้งเบิกของผู้รับเหมางานหลวง
n statement for payment
คำอธิบาย: ใบเรียกเก็บเงิน
คำที่เกี่ยวข้อง: bill
n letter of invitation to a Buddhist monk
คำอธิบาย: หนังสือที่เขียนนิมนต์พระสงฆ์
หน่วยนับ: ฉบับ
n subscription for Buddhist temple funds
คำอธิบาย: ใบบอกบุญเรี่ยไร
หน่วยนับ: ใบ
ความหมายเหมือนกับ: ใบบอกบุญ
ตัวอย่างประโยค: มัคทายกนำใบฎีกามาให้พ่อ
n request for treasury payment
คำอธิบาย: ใบแจ้งการขอเบิกเงินจากคลัง
หน่วยนับ: ฎีกา
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลขาดดุลงบประมาณ ไม่มีปัญญาเบิกจ่ายตามฎีกาตั้งเบิกของผู้รับเหมางานหลวง
n petition to the crown
คำอธิบาย: คำร้องทุกข์ที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายต่อพระมหากษัตริย์
หน่วยนับ: ฉบับ
ความหมายเหมือนกับ: คำร้องขอ , คำร้องทุกข์ , คำขอ
ตัวอย่างประโยค: ในสมัยสุโขทัย ผู้ใดมีทุกข์ร้อน ก็มาสั่นกระดิ่งถวายฎีกาได้
n Supreme Court
คำอธิบาย: ชื่อศาลยุติธรรมสูงสุดของประเทศไทย ซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัยชี้ขาดคดีในชั้นฎีกา
ความหมายเหมือนกับ: ศาลฎีกา
ตัวอย่างประโยค: เขาทำงานอยู่ที่ศาลฎีกา
n petition to the Supreme Court
คำอธิบาย: การคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์ที่คู่ความยื่นต่อศาลชั้นต้น เพื่อเสนอให้ศาลฎีกาพิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัยชี้ขาด
ความหมายเหมือนกับ: การฎีกา , การร้องขอ , การร้องทุกข์
ตัวอย่างประโยค: เขาจะรอจนกว่าจะถึงวันอ่านคำตัดสินคำร้องฎีกาของลูกชายเขา

คำที่มี "ฎีกา" ในคำ


ศาลฎีกา n The Supreme Court

พระราชกฤษฎีกา n royal decree
คำอธิบาย: บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามรัฐ ธรรมนูญ พระราชบัญญัติ หรือพระราชกำหนด เพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน
หน่วยนับ: มาตรา
ตัวอย่างประโยค: องค์การสวนสัตว์ฯ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2497

พุทธฎีกา n Buddha´s utterances
คำอธิบาย: ถ้อยคำของพระพุทธเจ้า
ตัวอย่างประโยค: พระราเมศวรมีจิตศรัทธาอนุโมทนาด้วยกับพุทธฎีกาที่พระะครูจุฑามณีศรีสังฆราชนำมากล่าว

พุทธฎีกา n monk´s utterances
คำอธิบาย: ถ้อยคำของสมเด็จพระสังฆราช
ตัวอย่างประโยค: สมเด็จพระบรมราชาธิบดีศรีมหาจักรพรรดิราชมีจิตศรัทธาอนุโมทนาด้วย กับพุทธฎีกาของพระสังฆราชฯ ในการตั้งมหาเถรสาริบุตรขึ้นเป็นพระมหาเถรปิยทัศศรีสาริบุตร

ศาลฎีกา n Supreme Court
คำอธิบาย: ศาลสูงสุดซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาบรรดาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำ สั่งของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการฎีกา นอกจากนี้ ยังมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดคดีที่ศาลฎีกามีอำนาจวินิจฉัยได้ตามกฎหมายอื่น
หน่วยนับ: ศาล
ตัวอย่างประโยค: เจ้าของรถคันนั้นประกาศว่าจะสู้ให้ถึงศาลฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา n Office of the Juridical Council
ตัวอย่างประโยค: หลังที่มีการยุบเลิกคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ภาระหน้าที่การงานของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานั้นเปลี่ยนไปมาก

ใบฎีกา n petition
คำอธิบาย: คำร้องทุกข์ที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายต่อพระมหากษัตริย์

ใบฎีกา n priest
คำอธิบาย: ตำแหน่งพระฐานานุกรมอันดับสุดท้ายรองจากสมุห์ลงมา
ตัวอย่างประโยค: พระภิกษุชั้นสมณศักดิ์เป็นใบฎีกาซึ่งภาษาชาวบ้านขานเรียกว่าพระอาจารย์

ใบฎีกา n invitation to participate in merit-making
คำอธิบาย: หนังสือบอกบุญเรี่ยไร
ตัวอย่างประโยค: กรรมการวัดออกใบฎีกา และเชิญชวนผ่านสื่อสารมวลชนให้ประชาชนเข้าร่วมงานประเพณีงานปอยหลวง

ร้องฎีกา v petition
คำอธิบาย: ทูลเกล้าฯ ถวายฎีการ้องทุกข์

กฤตยฎีกา n agreement
คำอธิบาย: กติกา
ความหมายเหมือนกับ: กฤดีกา , กติกา
ตัวอย่างประโยค: ประชาชนต้องเคารพกฤตยฎีกาของบ้านเมือง

กฤษฎีกา n decree
คำอธิบาย: บทกฎหมายซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้น เพื่อใช้ในการบริหาร เรียกว่า พระราชกฤษฎีกา
ความหมายเหมือนกับ: กติกา , พระราชกฤษฏีกา
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลกำลังร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่

ออกพระราชกฤษฎีกา v enact
ความหมายเหมือนกับ: ออกกฎหมาย , ออกพระราชบัญญัติ , ออกพระราชกำหนด

การฎีกา n petition to the Supreme Court
ความหมายเหมือนกับ: การร้องขอ , การร้องทุกข์

การออกพระราชกฤษฎีกา n enactment
ความหมายเหมือนกับ: การออกกฎหมาย , การบัญญัติกฎหมาย , การออกพระราชบัญญัติ , การออกพระราชกำหนดค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top