ซ่อมแซม

ภาษาอังกฤษ


v repair
คำอธิบาย: แก้ไขปรับปรุงของที่ชำรุดให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
ความหมายเหมือนกับ: ซ่อม , ปฏิสังขรณ์ , ปรับปรุง , บูรณะ , แก้ไข
คำที่เกี่ยวข้อง: mend , restore , renovate
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นอาสาสมัครช่วยทำงานด้านต่างๆ เช่น ซ่อมแซมอาคาร