ซุกซ่อน

ภาษาอังกฤษ


v hide
ความหมายเหมือนกับ: แฝง , ซ่อน , แอบ
คำที่เกี่ยวข้อง: conceal
v hide
ความหมายเหมือนกับ: ซ่อนเร้น
คำที่เกี่ยวข้อง: conceal , keep oneself out of view
v conceal
ความหมายเหมือนกับ: แอบแฝง , แฝง , ซ่อน , แอบ , ปกปิด , ปิดบัง , อำพราง , ซ่อนเร้นอำพราง
คำที่เกี่ยวข้อง: cover up , hide , keep secret
คำตรงข้าม: เปิดเผย
v hide
ความหมายเหมือนกับ: ปกปิด , แอบซ่อน , แอบ , หลบ , อำพราง , ปิดบัง , หลบซ่อน
คำที่เกี่ยวข้อง: conceal , keep secretly
v hide
ความหมายเหมือนกับ: ปกปิด , หมก , ซ่อน
คำที่เกี่ยวข้อง: conceal
v tuck away
ความหมายเหมือนกับ: ซ่อน
คำที่เกี่ยวข้อง: be covert , hide , conceal , cover up , smuggle , slip


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top