ซื่อสัตย์

ภาษาอังกฤษ


v be honest
ความหมายเหมือนกับ: สัตย์ซื่อ , สุจริต , ซื่อสัตย์สุจริต , ซื่อ , ซื่อตรง
คำที่เกี่ยวข้อง: be faithful , loyal , devote , upright
คำตรงข้าม: ทรยศ , อสัตย์
ตัวอย่างประโยค: หญิงที่แต่งงานยังคงถือคติที่ว่า ต้องรักและซื่อสัตย์ต่อสามีคนเดียว

คำที่มี "ซื่อสัตย์" ในคำ


ซื่อสัตย์สุจริต v be honest
ความหมายเหมือนกับ: ซื่อสัตย์ , สุจริต , สัตย์ซื่อ , ซื่อตรง
คำตรงข้าม: ทรยศ , หักหลัง
ตัวอย่างประโยค: นายจ้างต้องรู้ว่าลูกน้องคนใดขยันหมั่นเพียร และซื่อสัตย์สุจริต และให้ความดีความชอบและกำลังใจเท่าที่จะทำได้

ความซื่อสัตย์ n uprightness
ความหมายเหมือนกับ: ความซื่อสัตย์สุจริต

ความซื่อสัตย์สุจริต n uprightness
ความหมายเหมือนกับ: ความซื่อสัตย์

คนซื่อสัตย์ n good person
ความหมายเหมือนกับ: คนดี

ความซื่อสัตย์ n loyalty
ความหมายเหมือนกับ: ความภักดี

ความซื่อสัตย์ n loyalty
ความหมายเหมือนกับ: ความจงรัก , ความจงรักภักดี
คำตรงข้าม: การทรยศ

ความซื่อสัตย์ n honesty
ความหมายเหมือนกับ: ความซื่อ , ความสุจริต
คำตรงข้าม: ความทุจริต

ความซื่อสัตย์ n honesty
ความหมายเหมือนกับ: ความซื่อตรง
คำตรงข้าม: ความทุจริต , ความไม่ซื่อสัตย์

ไม่ซื่อสัตย์ adj dishonest
ความหมายเหมือนกับ: ไม่ซื่อตรง , มีเล่ห์เหลี่ยม
คำตรงข้าม: สุจริต , ซื่อสัตย์ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top