ซึ่งๆ หน้า

ภาษาอังกฤษ


adv before
ความหมายเหมือนกับ: เฉพาะหน้า , ต่อหน้าต่อตา
คำที่เกี่ยวข้อง: in front of , to somebody´s face , in the presence of
คำตรงข้าม: ลับหลัง
adv before
ความหมายเหมือนกับ: ต่อหน้า , เฉพาะหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: in front of , in the presence of , before one´s very eyes , in public eye , under the watchful eyes of the people
คำตรงข้าม: ลับหลัง
adv face to face
ความหมายเหมือนกับ: ต่อหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: openly , directly , straight


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top