ซึมซับ

ภาษาอังกฤษ


v absorb
ความหมายเหมือนกับ: ดูดซึม , ซึม , ซับ , ดูดซับ , ดูด
คำที่เกี่ยวข้อง: soak up , suck up
ตัวอย่างประโยค: ถ้าไม่มีต้นไม้ รากไม้จะซึมซับเก็บน้ำไว้ไม่ได้ พื้นแผ่นดินก็จะถูกน้ำท่วม