ช่วยเหลือ

ภาษาอังกฤษ


v help
ความหมายเหมือนกับ: สงเคราะห์ , อนุเคราะห์
คำที่เกี่ยวข้อง: aid , assist

คำที่มี "ช่วยเหลือ" ในคำ


ช่วยเหลือเจือจาน v help

ช่วยเหลือเกื้อกูล v help
ความหมายเหมือนกับ: เกื้อหนุน , ช่วยเหลือ , เกื้อกูล

ช่วยเหลือเกื้อกูล v help
ความหมายเหมือนกับ: อุดหนุน

เงินช่วยเหลือ n aid
หน่วยนับ: บาท
ความหมายเหมือนกับ: เงินสนับสนุน , เงินบริจาค
ตัวอย่างประโยค: เราได้รับเงินช่วยเหลือจากองค์การระหว่างประเทศ

ความช่วยเหลือ n assistance
คำอธิบาย: การส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้สำเร็จ
หน่วยนับ: ครั้ง
ความหมายเหมือนกับ: การช่วยเหลือ
ตัวอย่างประโยค: สหประชาชาติให้ความช่วยเหลือแก่ลาวในเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภค

ขอความช่วยเหลือ v ask for help
คำอธิบาย: พูดหรือวิงวอนให้ทำในสิ่งที่ต้องการ
ตัวอย่างประโยค: ด้วยความตกใจคนในบริษัทจึงรีบออกมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ขอความช่วยเหลือ v ask for help
คำอธิบาย: พูดหรือวิงวอนให้ทำในสิ่งที่ต้องการ
ตัวอย่างประโยค: ด้วยความตกใจคนในบริษัทจึงรีบออกมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ขอความช่วยเหลือ v ask for help
คำอธิบาย: พูดหรือวิงวอนให้ทำในสิ่งที่ต้องการ
ตัวอย่างประโยค: ด้วยความตกใจคนในบริษัทจึงรีบออกมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ผู้ช่วยเหลือ n sponsor
ความหมายเหมือนกับ: ผู้สนับสนุน , ผู้เกื้อหนุน

ผู้ช่วยเหลือ n supporter
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ส่งเสริม
คำตรงข้าม: ผู้คัดค้าน

ผู้ช่วยเหลือ n alliance
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ส่งเสริม , แนวร่วม
คำตรงข้าม: ศัตรู

ความช่วยเหลือเกื้อกูล n support
ความหมายเหมือนกับ: ความอุดหนุน

ผู้ช่วยเหลือ n supporter
ความหมายเหมือนกับ: เส้น , พวกพ้อง , คนช่วย , คนสนับสนุน

การช่วยเหลือ n patronage
ความหมายเหมือนกับ: การเกื้อกูล , การค้ำจุน , การอนุเคราะห์

การช่วยเหลือ n cooperation
ความหมายเหมือนกับ: การร่วมใจ , การร่วมมือ , การร่วมแรงร่วมใจ

การช่วยเหลือ n supporting
ความหมายเหมือนกับ: การสนับสนุน

การช่วยเหลือ n assistanceค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top